torsdag den 15. april 2010

1 mio. kr. til trafiksikring i Ølsted

Byrådet har iflg. referat fra sidste byrådsmøde den 12. april vedtaget at afsætte 1 mio. kr. til trafikanlæg i Ølsted. Her er citater fra referatet:

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at
1. der meddeles en anlægsbevilling på 3.895.000 kr. finansieret af det på investeringsoversigten for 2010 afsatte rådighedsbeløb til trafiksanering,
2. der udarbejdes detailprojekter for de i sagsfremstillingen oplistede projekter,
3. detailprojekterne forelægges Udvalget for Miljø og Teknik til godkendelse inden de udbydes,
4. administrationen bemyndiges til at reducere i projekterne, hvis tilbuddene bliver højere end bevillingen, og
5. at der i forbindelse med budgetlægningen til afledt drift indarbejdes 215.000 kr. i budget 2011 og fremover.

Der er flere projekter, og det første projekt er Ølsted:

Ølsted by, udmøntning af dele af trafikplan fra 2008: 1.000.000 kr. (projekt 1)

Sagsfremstilling:

I 2008 blev der på baggrund af et afholdt borgermøde vedrørende trafikken i Ølsted afsat 750.000 kr. til at realisere dele af den trafiksikkerhedsplan, som en borgergruppe fra Ølsted, også i 2008, udarbejdede sammen med kommunen. Blandt indkomne borgerønsker figurerer Ølsted ligeledes, med fokus på Byvej, Gydebakken, Hovedgaden og Ølstedvej. Der blev udarbejdet en plan, men arbejdet blev ikke igangsat, grundet økonomiske besparelser i kommunen i 2008 og 2009. Trafikplanen er vedlagt sagen. Der foreslås afsat 1 mio. kr. af trafiksikkerhedspuljen til at færdiggøre borgergruppens arbejde og efterfølgende udføre trafiksikkerhedsanlæg i Ølsted.

(det er så denne sagsfremstilling der er blevet godkendt af byrådet)

Høring, dialog og formidling:

I Ølsted er der dannet en trafikgruppe, der deltager i dialogen. Det vurderes i forbindelse med detailprojekteringen af de enkelte projekter i hvilket omfang, der skal informeres eller specifikt inddrages borgere ved udarbejdelsen af projekterne. Administrationen vil i samarbejde med kommunikationsfirmaet Tankegang foretage information eller inddragelse af borgere.

Der er desuden taget hensyn til, at der i fremtidige driftsbudgetter skal afsættes penge til vedligeholdelse af de nye anlæg. Hvis du gerne vil være med i trafikgruppen, så send en mail.