onsdag den 6. januar 2010

Politibekendtgørelse om færdsel på isen


I medfør af §15, stk.1, i bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, bestemmes:

§ 1 Det er forbudt at færdes på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder i Nordsjællands Politikreds.

§ 2 Forbudet gælder ikke, hvor der ved opslag, afmærkning eller lignende er bekendtgjort, at færdsel på isen er tilladt.

§ 3 Overtrædelse af forbuddet straffes med bøde i medfør af politibekendtgørelsen nr. 511 af 20. januar 2005, §18.

§ 4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. januar 2010.

Politidirektøren i Nordsjælland

Thorkild Fogde

(kan også ses her og det skulle også være publiceret i Frederiksborg Amts Avis i dag)