tirsdag den 15. december 2009

Råstofgravning i St. Havelse

Fra kommunens hjemmeside (se det her eller download som PDF)

Der er i forbindelse med en ansøgning om råstofgravning på matr.nr. 2a St. Havelse, Ølsted blevet foretaget en VVM-screening. Det er på baggrund af VVM-screeningen blevet vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Du kan klage over beslutningen om ikke at udarbejde VVM-redegørelse. Klagen skal sendes til Naturklagenæv- net, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller email nkn@nkn.dk. Klagefristen er 4 uger fra den 10. marts 2009. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende dig en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlin- gen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Du kan også få et eksemplar af VVM-screeningen på Rådhuset og se planen på vores hjemmeside www.halsnaes.dk.